Idrottsledarnas betydelse i föreningsidrotten : En kvalitativ studie om hur idrottsledare arbetar för att skapa en positiv idrottsmiljö

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur idrottsledare bedriver sin verksamhet för att få barn och ungdomar att stanna kvar i föreningsidrotten. För att kunna besvara på detta har vi fokuserat på att undersöka hur idrottsledare skapar en positiv idrottsmiljö. Det specifika syftet med studien var att undersöka fotbolls- och brottningsledares verksamhet för barn och ungdomar i Stockholmsregionen samt jämföra dessa idrottsledares verksamhet. Våra frågeställningar var: - Vilka likheter och skillnader finns det mellan fotbollen och brottningen i hur tränare bedriver en positiv idrottsverksamhet? - Vilka likheter och skillnader finns det mellan fotbollstränarna och brottningstränarna i hur de framhåller hinder och möjligheter i skapandet av en positiv idrottsmiljö? - Vilka likheter och skillnader finns det mellan fotbollstränarna och brottningstränarna i hur de ser på idrottens roll och funktion i samhället? Metod En kvalitativ intervjustudie gjordes för att besvara studiens syfte. Urvalet av respondenter bestod av fem barn- och ungdomstränare där tre av dem var verksamma inom fotbollen och två inom brottningen. Åldersspannet i respondenternas träningsgrupper var från sju till 18 år. Resultat Resultatet visar att enligt idrottsledarna bidrar idrotten till positiv utveckling både på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. Enligt tränarna lär barn sig förmågor som hjälper dem att klara sig i sociala situationer. Barnen lär sig samarbeta och jobba hårt för att uppnå sina mål. Både fotbollstränarna och brottningstränarna är eniga om att det är viktigt att vara lyhörd och att ha en ständig kommunikation med sina adepter i skapandet av en positiv idrottsmiljö. Avslutningsvis är en gemensam uppfattning hos båda brottnings- och fotbollstränarna att föräldrarna är ett hinder men att i vissa fall kan de bidra till positiv idrottsverksamhet och att idrottsföreningar behöver engagerade föräldrar. Slutsats Slutsatsen vi kan dra av detta är att tränare ska vara lyhörda och genuint intresserade av sina adepters idrottande både på träningsplanen men även utanför. Det leder då till skapandet av en positiv idrottsmiljö som kommer få fler att stanna kvar i föreningsidrotten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)