Utformning av en e-butik för överproducerad mat med fokus på god navigerbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institut

Sammanfattning: Denna rapport undersöker hur en e-butik kan utvecklas för att uppnå god navigerbarhet med avseende på användarens subjektiva upplevelse. Med grund i befintlig vetenskaplig teori inom området användbarhet med fokus på navigerbarhet har en e-handelsplattform för försäljning och handel av överproducerad mat i form av matlådor utvecklats. Under utvecklingen som genomförts med en iterativ projektmetod har användartest genomförts. Resultaten från dessa användartest har sedan tillsammans med den vetenskapliga teorin använts i den fortsatta utvecklingen av webbapplikationen. Med utgångspunkt i resultat från användartester och vetenskaplig teori har frågeställningen ”Hur kan en webbapplikation ämnad som handelsplattform mellan restauranger och konsumenter för försäljning av överproducerad lunch utformas för att uppnå god navigerbarhet med avseende på användarens subjektiva upplevelse?” undersökts och besvarats. Det konkluderades att en viktig aspekt för navigerbarhet är att användaren ständigt är medveten om var i navigationsträdet denne befinner sig. Samtidigt bör det vara tydligt när och var användaren navigerar på applikationen vilket bland annat kan underlättas genom animationer eller färgmarkeringar i navigationsfältet. Det visade sig också vara viktigt att omdirigera användaren till relevanta platser på applikationen efter nyttjandet av viss funktionalitet. Vidare drogs slutsatsen att trasiga eller otydliga länkar reducerade den upplevda navigerbarheten. Länkar bör alltså utföra förväntad funktionalitet. En annan viktig faktor som påverkar navigerbarhet är vilken information som delges användaren och på vilket sätt denna presenteras. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)