Dansa in förlossningen : Erfarenheter från en livsstilsintervention med fokus på integration och fysisk aktivitet för att främja hälsa bland gravida

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syfte: Utlandsfödda kvinnor har sämre hälsa och löper ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. Dessutom nyttjar de inte mödravården eller deltar i förlossnings- och föräldraförberedande utbildning i samma utsträckning som svenskfödda, och de är även mindre benägna att uppnå den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Den här studien syftar till att utforska erfarenheterna av att delta i livsstilsinterventionen ”Dansa in förlossningen”, med fokus på integration och fysisk aktivitet, ur de deltagande gravida kvinnornas, barnmorskornas och kulturtolksdoulornas perspektiv. Metod: Den här studien baseras på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Kvalitativa intervjuer genomfördes från mars 2019 till december 2020 med tio kvinnor som deltog i livsstilsinterventionen: fyra gravida kvinnor, tre barnmorskor och tre kulturtolksdoulor. Tematisk analys tillämpades för att analysera data.  Resultat: Resultatet indikerade ett övergripande tema, ”Kollektiv kvinnokraft”, som genomsyrade deltagarna gemensamma erfarenheter av att delta i livsstilsinterventionen. Det baserades på tre huvudteman, vilka i sin tur upprätthölls av sju underteman relaterade till deltagarnas upplevelser: ”Tillhörighet i den nya gemenskapen” och ”Närhet till andra kvinnor” under huvudtemat “Tillhörighet”, “Frambringande av positiva känslor” och “Få kroppen i rörelse” under huvudtemat “Glädje” samt  “Kvinnor stöttar kvinnor”, “Kunskapsdelning” och “Kulturellt utbyte” under huvudtemat ”Engagemang”.   Originalitet: Resultatet visar att deltagandet i livsstilsinterventionen ”Dansa in förlossningen” skapade positiva hälsofrämjande upplevelser och att liknande insatser i framtiden bör övervägas för  att främja hälsa bland kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)