Utbildningens roll för nyttjandet av MPS-system

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Författare: Anette Bro-sönnergard; [1998]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Tillverkande företag har under de senaste åren ställts inför en förändrad marknadssituation, vilket innebär att de fått förändra sitt arbetssätt från en produktionsorienterad syn till en kundorienterad syn. Den kundorienterade synen innebär att företag snabbt måste kunna ställa om sin produktion för att tillfredsställa kundens behov. MPS-system (Material- och ProduktionsStyrningssystem) är mycket effektiva hjälpmedel vid snabba beslut och omplaneringar, de ger dessutom möjlighet att ge kunder direkt besked om orderstatus. MPS-system tenderar att bli stora och komplexa, de har kontaktytor mot nästan alla delar i företagen. Många företag idag köper MPS-system. Stora företag byter gamla föråldrade system och allt fler små och medelstora företag inför MPS-system. Kommande milleniumskiftet är också en orsak till att flera företag byter sina MPS-system idag. Med detta väcktes intresset för att undersöka om företag som investerar i dyra MPS-system verkligen får ut det de förväntar sig av dem. Det är intressant att se om den utbildning som de blivande användarna får är tillräcklig för att de ska nyttja sina MPS-system som det var tänkt. Undersökningen visar att MPS-leverantörerna ansåg att utbildningen var tillräcklig för att företagen ska kunna nyttja sina MPS-system till den grad de önskar, men att MPS-systemen ändå inte nyttjas till den grad som är möjlig. Företagsledning och de systemansvariga på företag som köpt MPS-system tyckte att utbildningen var tillräcklig. Användarna i produktion ansåg däremot att utbildningen inte var tillräcklig, de hade önskat en mer helhetsbild över MPS-systemet. Hur utbildningen bedrevs var viktigare än antalet timmar. Allmän datorutbildning visade sig vara en viktig del för att användarna ska kunna nyttja sina MPS-systemet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)