Sjuksköterskans kommunikation med barn med autism : en intervjustudie i Thailand

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Autism är en livslång komplex funktionsnedsättning i nervsystemet som påverkar hur personen kommunicerar och beter sig mot andra människor. Kommunikationen hos barn med autism ser väldigt olika ut, det barnen har gemensamt är deras bristande förmåga att uttrycka sig samt deras bristande språkförståelse. En god kommunikation är nödvändig för att uppnå en bra kvalité i omvårdnaden. Eftersom alla barnen har olika svårigheter är det ytterst viktigt att sjuksköterskan identifierar det sätt som gör att det enskilda barnet förstår bäst. Syfte Studiens syfte var att beskriva thailändska sjuksköterskors erfarenhet av att kommunicerar med barn med autism Metod En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes för att besvara studiens syfte. Sex legitimerade sjuksköterskor intervjuades på Phuket International Hospital. Materialet bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat Under intervjuerna framkom kommunikationsutmaningar hos barn med autism samt thailändska sjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera med barn med autism. Anpassningen till det individuella barnet belystes som viktigt och att skapa trygghet och tid bar grundläggande för att barnen skulle utveckla en bra kommunikation. Föräldrarnas roll belystes under studien där de kunde vara ett stöd för barnen med även ett hinder. Slutsats Studien har resulterat i viktigt kunskap gällande hur sjuksköterskan kommunicerar med barn med autism. En djupare kunskap om hur autism yttrar sig har framkommit där studien visat att autism kan påverka barnen på flera olika sätt. En ökad förståelse gällande hur sjuksköterskan bör anpassa sig till barnet för att få en utvecklande kommunikation har framkommit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)