Direktiv 2014/95/EU:s påverkan på rapportering av social hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Direktivets krav på företag att upprätta hållbarhetsredovisningtillkom för att handskas med hållbarhetsrapporteringens brister. Denna studie vill undersökahur direktivet påverkar den sociala hållbarhetsrapporteringen. Hållbarhet har blivit allt viktigareför företagens intressenter, som efterfrågar standardiserade och transparenta rapporter. Direktiv2014/95/EU lanserades för att bemöta efterfrågan utan att sätta upp ett tydligt ramverk för hurdetta ska uppnås.Syfte: Syftet med studien är att identifiera om direktiv 2014/95/EU lett till positiva förändringarrörande rapportering av social hållbarhet. Studien ska bidra med ny kunskap om ämnet samtkunna förklara om direktivet uppnått sitt syfte att bidra till bättre transparens.Avgränsningar: Studien berör börsnoterade europeiska mode- och klädföretag som skaupprätta en lagstadgad årlig hållbarhetsredovisning.Metod: Studien tillämpar en kvantitativ forskningsansats där vi genom en kvantitativ ochkvalitativ innehållsanalys undersöker direktiv 2014/95/EU effekter påhållbarhetsredovisningen. Denna studie undersöker 46 företags hållbarhetsredovisningar under2014–2019 för att täcka in perioder före och efter direktivets implementering. Modellenresulterar i tre regressionsanalyser; en linjär- och två binära panelregressioner.Resultat och slutsatser: Vi kunde inte konstatera någon förändring i antalet medlemmar i GRIsom följd av direktiv 2014/95/EU. Vi finner att direktiv 2014/95/EU haft en positiv påverkanpå den sociala hållbarhetsredovisningen där mängden upplysningar som berör barnarbete samtdess kvalitet har ett positivt utfall. Vår slutsats är att direktivet haft en positiv påverkan på densociala hållbarhetsrapporteringen, men brister i att inte hållbarhetsrapporteringen blivit merstandardiserat utifrån perspektivet att inte fler företag är medlemmar i GRI.Förslag till fortsatt forskning: Vi upptäckte en diskrepans mellan rapportering av GRI ochsignalering att GRI följs, vi föreslår därför vidare studier om GRI.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)