Direktiv 2014/95/EU:s påverkan på rapportering av social hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Direktivets krav på företag att upprätta hållbarhetsredovisning tillkom för att handskas med hållbarhetsrapporteringens brister. Denna studie vill undersöka hur direktivet påverkar den sociala hållbarhetsrapporteringen. Hållbarhet har blivit allt viktigare för företagens intressenter, som efterfrågar standardiserade och transparenta rapporter. Direktiv 2014/95/EU lanserades för att bemöta efterfrågan utan att sätta upp ett tydligt ramverk för hur detta ska uppnås. Syfte: Syftet med studien är att identifiera om direktiv 2014/95/EU lett till positiva förändringar rörande rapportering av social hållbarhet. Studien ska bidra med ny kunskap om ämnet samt kunna förklara om direktivet uppnått sitt syfte att bidra till bättre transparens. Avgränsningar: Studien berör börsnoterade europeiska mode- och klädföretag som ska upprätta en lagstadgad årlig hållbarhetsredovisning. Metod: Studien tillämpar en kvantitativ forskningsansats där vi genom en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys undersöker direktiv 2014/95/EU effekter på hållbarhetsredovisningen. Denna studie undersöker 46 företags hållbarhetsredovisningar under 2014–2019 för att täcka in perioder före och efter direktivets implementering. Modellen resulterar i tre regressionsanalyser; en linjär- och två binära panelregressioner. Resultat och slutsatser: Vi kunde inte konstatera någon förändring i antalet medlemmar i GRI som följd av direktiv 2014/95/EU. Vi finner att direktiv 2014/95/EU haft en positiv påverkan på den sociala hållbarhetsredovisningen där mängden upplysningar som berör barnarbete samt dess kvalitet har ett positivt utfall. Vår slutsats är att direktivet haft en positiv påverkan på den sociala hållbarhetsrapporteringen, men brister i att inte hållbarhetsrapporteringen blivit mer standardiserat utifrån perspektivet att inte fler företag är medlemmar i GRI. Förslag till fortsatt forskning: Vi upptäckte en diskrepans mellan rapportering av GRI och signalering att GRI följs, vi föreslår därför vidare studier om GRI.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)