När nykomlingarna får bestämma - En kvalitativ studie av chefers syn på och ledarskapsmässiga anpassning till anställda tillhörande generation Z

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer upplever generation Z och vilka drag de tillskriver de anställda utifrån generationstillhörighet. Vidare att förstå hur ledarna anser att de bör anpassa sitt ledarskap till följd av de tillskrivna dragen och på så sätt bidra till teorin om implicita följarskapsteorier. Metod: För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har en studie med sju intervjuer med chefer till anställda i generation Z genomförts. Studien har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt med ett abduktivt tillvägagångssätt. Teoretiskt perspektiv: Teorikapitlet behandlar tidigare ledarskapsforskning med fokus på följarskap. Mer specifikt presenteras ledares implicita följarskapsteorier. Resultat: Den empiriska analysen utgår ifrån svaren från intervjuer med vårarespondenter. Den är uppdelad i tre delar som presenterar vilka attribut de tillskriver generationen, hur de anpassar sitt ledarskap samt skillnader de upplever från förr. Slutsats: Med stöd i teorin ledares implicita följarskapsteorier har vi kommit fram till att de ledarskapsmässiga anpassningarna som görs blir större om de är riktade till en hel grupp. Studiens resultat påvisar att ledarna kategoriserar sina anställda utifrån generationstillhörighet och attribuerar ett antal karaktärsdrag till denna grupp. Utifrån attribueringen sker omfattande anpassningar som sträcker sig till en strukturell nivå och därmed påverkar alla anställda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)