Kvinnors upplevelse av en förlossning som avslutas med ett akut eller ett urakut kejsarsnitt

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: En förlossning är en kraftfull upplevelse som kommer påverka kvinnans hälsa och självkänsla. Ibland uppstår komplikationer med mor eller barn som gör det nödvändigt att avsluta förlossningen med kejsarsnitt, vilket kan leda till en traumatisk upplevelse. Antalet akuta kejsarsnitt ökar för varje år och det är viktigt att få en ökad förståelse för hur kvinnor upplever denna oförberedda situation. Syftet är att undersöka kvinnors upplevelser av en förlossning som avslutas med ett akut eller ett urakut kejsarsnitt. Studien är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, baserad på nedskrivna berättelser från 16 kvinnor. I resultatet presenteras fynden i två huvudkategorier; ”Att världen vänds upp och ned” samt ”Varierad information och stöd”. Dessa resulterar sedan i sju underkategorier; Blandade reaktioner i samband med beslutet, Känsla av ensamhet,  Mötet  med  barnet  blev  inte  som  förväntat,  En  omställning  i  den  nya vardagen, Ett gott stöd av partnern, Brister i vårdandet samt Otillräcklig information. Ett akut/urakut kejsarsnitt upplevs olika beroende på omständigheterna till kejsarsnittet samt vad kvinnan bär med sig för erfarenheter sedan tidigare. Det kan leda till en traumatisk och negativ förlossningsupplevelse som kan påverka kvinnans syn på sig själv samt sin sexuella och reproduktiva hälsa. Upplevelsen av information och stöd under en förlossning har stor betydelse för kvinnans förlossningsupplevelse. En vanlig upplevelse vid ett akut/urakut kejsarsnitt är att kvinnan känner sig ensam i sin situation, och att hon ligger ensam på post-operationsavdelningen utan information om vad som har hänt och hur hennes barn mår. Barnmorskebristen i Sverige gör att alla kvinnor inte får möjligheten till en närvarande barnmorska med kontinuerligt stöd, vilket också påverkar kvinnors trygghet under förlossningen. Partnern blir istället ett stort stöd och vid en komplex situation som akut och urakut kejsarsnitt är det inte ovanligt att kvinnan oroar sig för sin partner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)