Mottagandet av nyanlända elever : En intervjustudie om mottagande och inkludering ur lärare och rektorperspektiv.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Författare: Meri Samsonyan; Sona Qatanani; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Föreliggande uppsats handlar om mottagandet av nyanlända elever och inkluderar fyra svenska skolor i en medelstor kommun i Sverige. Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera nyanlända elevers mottagning och inkludering i fyra svenska skolor. Det övergripande syftet är att undersöka fem rektorers och tre lärares perspektiv av mottagningsprocessen av nyanlända elever. Uppsatsens frågeställningar är: hur är nyanlända elevers skolgång organiserad? Vilka utmaningar och möjligheter identifierar rektorerna och lärarna i arbetet med nyanlända elevers skolgång? Vilka initiativ och åtgärder har genomförts på skolan för att inkludera nyanlända elever i den svenska skolan? En kvalitativ metod i form av semistruktuerade intervjuer har använts för att genomföra studien och besvara syftet. De teoretiska utgångspunkterna som används i studien är inkluderingsbegreppet och det sociokulturella perspektivet med fokus på språk och kommunikation. Undersökningens resultat visar att det är upp till varje skola att organisera mottagandet för nyanlända elever så som de vill. Det finns inga riktlinjer för hur mottagandet skall se ut och detta resulterar i att varje skola följer en egen eller ingen plan alls. Resultatet visar även att rektorerna identifierar språket som en utmaning och att elever som saknar skolerfarenhet kan ha det svårt i skolan. Resultatet visar även att samtliga skolor arbetar inkluderande men att arbetet sker på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)