Brandskyddsprojektering kopplad till BIM

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Brandskyddsprojekteringen i olika projekt sker i dagsläget i 2D-CAD där filerna sparas iPDF-format. Detta framgick från de olika intervjuerna som skedde i samband med rapporten.Detta sätt att projektera på kan göra så att det uppstår olika typer av problem i projektet bådeför brandskyddsprojekteringen och de övriga discipliner som är med och projekterar. Närbrandskyddsprojekteringen inte deltar i att använda 3D-BIM i de olika projekten så försvårassamordningen av modellerna som görs av arkitekten eller BIM-samordnaren. De problem somkan uppstå består även av de möjligheter som inte tas till vara på vid BIM-användning avbrandskyddsprojekteringen. Dessa möjligheter och fördelar kan t.ex. vara ökad förståelse förkoncept och färdig byggnad, minskad tidsåtgång i byggskedet, högre produktivitet ochkvalitet m.fl. [1]. Det finns även möjligheter inriktad till brandskyddsprojekteringen där BIMbland annat underlättar framtagningen av brandskyddsritningar ochlivssäkerhetsystemsritningar.Implementering av BIM i brandskyddsprojekteringen kan ske på olika sätt. Efter delitteraturstudier som gjorts har det kommit fram till att BIM kan implementeras på olika sättgenom att t.ex. ta till vara på de olika förutsättningar som finns i dagsläget. Dessaförutsättningar är olika BIM-programvaror och BIM-kurser som gör det lättare attimplementera BIM för brandskyddsprojekteringen. Det går även att vid upphandling av deolika entreprenadformerna ge förslag och ställa krav på att projekteringen ska ske i BIM iförfrågningsunderlag eller i CAD- och BIM-manualen. Krav och regler kan även ställas avregeringen där ett liknande exempel är i Storbritannien där regeringen krävt byggnads- ochinfrastrukturprojekt att jobba med BIM i nivå 2 sedan April 2016 [2, 3].Boverkets byggregler kan också ställa mer strikta krav när det gäller projekteringen utifrånPBL och PBF där de kan ställa krav på att det ska ske i BIM.Utifrån dessa problem, möjligheter och förutsättningar som finns idag med implementering avBIM i brandskyddsprojekteringen kommer övergången inte att vara lätt och kommer inte attske snarast. Men detta borde göras i och med att BIM utvecklas hela tiden och då kommerövergången från 2D-CAD att bli ännu svårare i framtiden. Därmed bordebrandskyddsprojekteringen och de övriga disciplinerna i byggprocessen sträva att jobba i 3DBIMeftersom att detta nyttjar för alla som är delaktiga i projektet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)