Motivationsarbete till fysisk aktivitet vid depression : Sjuksköterskors erfarenheter av att motivera patienter med depression

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Depression drabbar många människor. Symtom vid depression kan påverka patientens livskvalitet och göra att patienten hamnar ur sitt livssammanhang och sin livsrytm. På senare år har fysisk aktivitet och dess positiva effekter på depression uppmärksammats allt mer. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid depression kan innefatta träning för att stärka funktionsförmågan, stödjande aktiviteter och samtal. Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att motivera vuxna patienter med depression till fysisk aktivitet, som ett komplement till behandling av depression. Metod: I studien deltog 12 sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård och primärvård. Studien är genomförd med kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer gjordes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Skapande av en relation mellan sjuksköterskan och patienten är av betydelse för att sjuksköterskan ska kunna motivera patienten till fysisk aktivitet och därmed till hälsa. Framträdande är även det praktiska och sociala stöd som tycks behövas för att stödja patientens hälsa och motivation till fysisk aktivitet. Slutsats: Slutsats av studien är att det tycks vara av betydelse att sjuksköterskan i mötet med patienten skapar en ömsesidig relation. Genom skapande av relationen möjliggörs sjuksköterskans arbete till att motivera patienten till fysisk aktivitet. Behov av att stödja patienten tycks vara en lika viktig del, som skapandet av relationen. En samverkan av dessa faktorer tycks behövas för att patienten ska lyckas med den fysiska aktiviteten. Genom att patienten motiveras och lyckas med fysisk aktivitet, återfår patienten sin hälsa och återhämtning från depressionen kan påskyndas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)