En analys av läroböcker i matematik : med fokus på problemlösning i grundskolans tidiga år

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Emma Tegenmark; [2019]

Nyckelord: matematik; problemlösning; läroböcker;

Sammanfattning: I detta examensarbete presenterar jag resultatet från en läromedelsanalys där syftet var att ta reda på hur problemlösning presenteras i läroböcker i ämnet matematik. Läromedelsanalysen genomfördes med Kress och van Leuweens multimodala teori om hur visuell kommunikation tar form i texter. För att uppnå syftet med mitt examensarbete valde jag frågeställningarna: Vilken föreställning om problemlösning presenteras i läroböckernas text respektive bild? Hur samspelar text och bild? Vilken relation skapar läroböckerna till läsaren genom text respektive bild samt i samverkan mellan texten och bilden? Hur används semiotiska resurser för att skapa en helhet mellan olika element i det visuella rummet? I resultatdelen diskuterar jag resultatet från analysen av läroböckerna utifrån mina frågeställningar. Analysen av båda läroböckerna är sammanslagna för att synliggöra likheter och skillnader mellan valen som läroboksförfattarna har gjort för respektive lärobok samt vilken inverkan det har för elevers inlärning av matematisk problemlösning. Exempelvis har läroboksförfattarna valt att använda olika metoder för problemlösingsuppgifterna i respektive lärobok. Ena metoden visade sig vara mer krävande för både elever och lärare att tillämpa än den andra och påvisar därför att den andra metoden förmodligen är mer anpassningsbar till elever med olika förmågor i matematik. Likheten mellan läroboksförfattarnas val synliggjordes i layouten samt användningen av olika textelement. Exempelvis har båda läroböckernas skrift samma upplägg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)