Den digitala ledarens påverkan på arbetsmotivationen. En studie om hur ledare kan skapa förutsättningar för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som frivilligt arbetar på distans

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin fick många upp ögonen för ett fortsatt distansarbete även i framtiden. Att arbeta på distans har flera fördelar och det finns mycket som tyder på att frivilligt distansarbete kommer att vara förekommande även i framtiden. För organisationer som har eller vill erbjuda sina medarbetare arbete på distans är det därför betydelsefullt med studier som avser att öka förståelsen för hur frivilligt distansarbete, ledarskap och motivation förhåller sig till varandra. Det här för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ökad arbetsmotivation hos medarbetare. Studien avser därför att öka förståelsen för vad som ökar arbetsmotivationen hos medarbetare som arbetar frivilligt på distans samt hur medarbetare upplever att ledaren kan bidra till arbetsmotivationen. För att besvara studiens syfte och forskningsfråga har en kvalitativ metod valts där empiriskt material insamlats genom kvalitativa intervjuer med tolv medarbetare som arbetar frivilligt på distans. Med hjälp av den teoretiska referensramen analyserades sedan det empiriska materialet. Studien visar att ledaren har en påverkan på arbetsmotivationen för medarbetare som arbetar frivilligt på distans. Resultatet av studien indikerade även på att ett transformativt ledarskap är att föredra vid distansarbete där ledaren visar tillit och engagemang samt ger feedback och uppmuntran, vilket visade sig ha positiva effekter på arbetsmotivationen. Resultatet pekar även på att bra kommunikationslösningar ökar motivationen hos medarbetare då ledaren genom dessa kan upprätthålla bra relationer och finnas tillgänglig vid behov. Även social tillhörighet ökade motivationen hos medarbetare, vilket är ett behov som blir utmanande att tillgodose när arbetet sker på distans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)