Äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och fler drabbas av sjukdomen diabetestyp 2, detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar attdiabetes påverkar äldres liv psykiskt och fysiskt. Personcentrerad vård ärbetydelsefullt för att uppnå bättre behandlingsresultat. Forskning om äldresupplevelser av livet med diabetes kan ge en ökad förståelse hos vårdgivaren vilketkan skapa bättre möjligheter till personcentrerad vård.Syfte: Att belysa äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2.Metod: Litteraturstudie som baseras på 11 kvalitativa studier. Datainsamling hargenomförts via databaserna PubMed och CINAHL. Inspiration har tagits frånGraneheim och Lundmans metod för innehållsanalysen.Resultat: Dataanalysen resulterade i tre teman och varje tema delades in i tvåsubteman; Känslomässig upplevelse (rädsla och frustration), upplevelse avständigt kämpande (mål och hälsa, motivation till behandling) och upplevelse avstöd från omgivning (mötet med sjukvårdspersonal, mötet med familj och vänner).Konklusion: Litteraturstudien har visat att äldres upplevelser av att leva medsjukdomen är negativa men positiva upplevelser framkommer också. Dessaupplevelser är individuella men likheter finns också och detta beror på olikafaktorer. Det finns få studier om äldres upplevelser av att leva med diabetesmellitus typ 2, därför anses personcentrerad vård viktig i behandlingen samt merforskning för ökad kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)