"Mitt stora mål är ju att bli klar med matteboken. En kvalitativ analys av elevers attityder till matematikboken

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Författare: Emanuel Mattsson; [2017-11-08]

Nyckelord: Matematik; matematikbok; attityder; elever; intervju;

Sammanfattning: Denna uppsats problematiserar elevers användning av matematikboken. Eftersom statistik visat att elever i Sverige får arbeta med matematikboken mycket är syftet att ta reda på vad de tycker om detta. Undersökningen handlar om vad elever uttrycker om upprepande uppgifter, användandet av matematikboken, hur deras tilltro till att lösa en uppgift ser ut och vad eleverna upplever som mål med matematikboken är. Grunden till denna undersökning ligger i en pilotstudie som väckte ytterligare frågor om vad elever egentligen tycker om matematikboken. Pilotstudien visade att elever är positiva till matematikboken men visade också att de är kritiska till den. Genom kvalitativa intervjuer belyser denna undersökning elevers attityder till matematikboken och den kritik som eleverna visade i pilotstudien benas ut. Utifrån ett ramverk har frågor utformats och intervjuer har genomförts på sju högpresterande elever i en årskurs sex. Resultatet visar att elever tycker att matematikboken är upprepande och ibland långtråkig. Elevernas tilltro till sin förmåga att lösa en uppgift är hög. Genom ett ramverk och en analys kan denna undersökning visa att det kan bero på elevernas tidigare erfarenheter av matematik. Denna undersökning visar att eleverna inte riktigt vet varför de använder matematikboken. Endast en elev uttryckte att matematik kan vara bra för framtida jobb medan en annan elevs mål med matematik är att bli klar med matematikboken. I och med resultatet belyser denna uppsats viktiga pedagogiska implikationer som skulle kunna hjälpa lärare att förstå elevers syn på matematikboken och bidra till en förbättring av dess användning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)