”Det är nyckeln in i livet, allt blir lättare när jag har språket” : En fenomenografisk studie om språkinlärningens betydelse för integrationen hos nyanlända kvinnor och män

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

Sammanfattning: Att leva i ett nytt land ställer nya utmaningar. Den nyanlända måste anpassa sig till nya traditioner, en ny kultur och ett nytt språk. Att lära sig kommunicera på ett nytt språk är för det mesta en komplicerad och lång process. Det finns många utmaningar och motivationen och drivkraften hos den nyanlända måste vara stark   Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilken syn nyanlända har på språkets betydelse för integration och vilka faktorer de upplever som centrala för sin språkinlärning. Uppsatsen är byggd på tidigare forskning samt det insamlade intervjumaterialet med hjälp av fenomenografisk forskningsanalys.  En kvalitativ studie med fenomenografisk analys har genomförts, där resultatet baseras på data från semistrukturerade intervjuer. Fjorton respondenter deltog i undersökningen, hälften män och hälften kvinnor. Respondenterna är alla elever på SFI i Nässjö kommun och intervjuerna utfördes på Nässjö Lärcenter. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide som gav utrymme för följdfrågor. Resultatet har sedan analyserats med hjälp av fenomenografisk forskningsanalys med utgångspunkt från tidigare forskning samt det insamlade intervjumaterialet för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. I resultatet presenteras fem kategorier som är indelade efter respondenternas inställningar som uppkom ur intervjuerna. Kategorierna fokuserar på deras generella inställning till språkinlärningen och dessa är: Den glada med positiv inställning, den tacksamma som vill ge tillbaka till samhället, den överlevande och praktiska, den uppgivna och frustrerade samt den målmedvetna och ambitiösa som törstar efter kunskap. I resultatet framkommer det att språket är ett viktigt verktyg för integrationen. Resultatet visar även att för flera av respondenterna var språket både det svåraste och det viktigaste med att integreras. De intervjuade diskuterade i flera fall att utan språket kan man inte bli en del utav samhället och att det svenska språket är som en nyckel in i Sverige och samhället. Detta belyser vikten av både institutionell språkutbildning och informella sätt att lära sig språket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)