Barns vakna återhämtning : En kvalitativ studie om ett antal förskollärares uppfattningar om barns vakna återhämtning i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Studiens syfte är att bidra med kunskap om barns vakna återhämtning i förskolan utifrån ett antal förskollärares uppfattningar. De frågeställningar som studien baseras på är; Vilka möjligheter till återhämtning erbjuds de barn som inte sover i förskolan? samt; Vilka hinder kan påverka möjligheter till barns vakna återhämtning i förskolan? Studiens resultat har analyserats utifrån det teoretiska perspektivet sociokulturellt perspektiv med tillhörande begrepp. Metoden som har använts är semistrukturerade intervjuer och urvalet består av fyra förskollärare som arbetar eller har arbetat med barn som inte sover i förskolan. Resultatet visade att respondenterna erbjuder barnen olika former av återhämtning under dagen. Det kunde kategoriseras som antingen en aktivitet i grupp eller att barnen själva fick välja och ägna sig åt en lugnare aktivitet. Återhämtning skedde huvudsakligen efter maten. Respondenterna uttryckte hinder som kunde påverka barns möjlighet till återhämtning, till exempel organisatoriska faktorer såsom bristande lokaler, rutiner och personaltäthet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)