Distraktionsmetoder för att hjälpa barn som genomgår venpunktion på akutmottagningen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: När barn får berätta vad de upplever som jobbigast att utsättas för inom vården nämner flera venpunktion. Barn kan förknippa venpunktion med både smärta och rädsla och det kan bli en traumatisk situation om de inte får hjälp att hantera detta. Att utsättas för venpunktion på akuten blir mer komplext då det är en miljö med mycket intryck och ljud som kan skapa stress hos barnet. Personal som arbetar med barn på akuten har ett ansvar i att göra situationen mindre traumatisk och minska lidandet som kan uppstå, men på grund av stress, okunskap och kostnader uppnås inte alltid detta mål. Syfte: Att undersöka vilka distraktionsmetoder sjuksköterskan kan använda för att minska smärta och rädsla hos barn vid venpunktion på akutmottagningen. Metod: 13 artiklar har använts för att göra en litteraturöversikt. Artiklarna har hämtats från Cinahl, PubMed och Scopus och har kvalitetsgranskats. Artiklarna analyserades enskilt utifrån förutbestämda frågor. Två övergripande teman plockades ut. Resultat: Resultatet delades in i aktiv och passiv distraktion och totalt beskrevs tio olika distraktionsmetoder. Resultaten från artiklarna var uppbyggda av olika skattningsskalor för smärta och rädsla för att visa om effekten var signifikant. Slutsats: Både passiva och aktiva distraktionsmetoder har påvisats kunna minska smärta och oro och kan implementeras vid venprovtagning på barn på akutmottagningar för att minska vårdlidandet. Vid val av distraktionsmetod är det viktigt att ta hänsyn till barnets ålder och egna vilja för att uppnå optimal effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)