Skolsköterskors agerande när vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination för flickor i årskurs 5-6

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Introduktion: Humant papillomvirus, HPV, är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion. De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva men de kan också bli kroniska och på sikt leda till cellförändringar och cancer. Sedan 2012 erbjuds alla flickor i Sverige vaccination mot HPV för att förhindra livmoderhalscancer, som är den vanligaste HPV-relaterade cancerformen. Vaccinationen utförs av skolsköterskor i årskurs 5-6. Vaccinationstäckningen för HPV-vaccination är dock lägre än för övriga vaccinationer i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Skolsköterskorna har en viktig roll när det gäller att bemöta tveksamma vårdnadshavare och att få upp vaccinationstäckningen för att på sikt minska antalet cancerfall orsakade av HPV. Syftet med studien var att beskriva hur skolsköterskor i Halland agerar när vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination för flickor i årskurs 5-6 och vad de upplever är anledningen till nekande. Metoden som valdes var en webbaserad enkätundersökning bland skolsköterskor på mellanstadieskolor i de sex halländska kommunerna. Enkäten skickades ut till 101 respondenter. Svarsfrekvensen var 56 procent och resultatet visade att skolsköterskorna i Halland inte agerar alls när vårdnadshavare tackar nej till HPV-vaccination för flickor i årskurs 5-6. Det främsta motivet till detta är att skolsköterskorna erbjuder nytt vaccinationstillfälle i senare årskurser. Skolsköterskornas uppfattning är att desinformation på internet, rädsla för biverkningar och flickornas ringa ålder utgör de vanligaste anledningarna för vårdnadshavare att tacka nej. Slutsats:Fortsatt arbete för att stärka skolsköterskorna i sin roll som vaccinationsförespråkare är nödvändig för att öka vaccinationstäckningen för HPV.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)