Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. Det finns olika uppfattningar om vad som definieras som småskaligt, men gemensamt för respondenterna är att de alla odlar på en yta som är mindre än fem hektar vardera och att de odlar, eller har odlat, både annueller och perenner. Det finns flera olika fördelar med småskalig odling, såsom direktkontakt med kunder, biologisk mångfald och variation mellan arbetsuppgifter, men arbetet kräver mycket tid och inkomsterna är ofta låga. Resultatet av intervjuerna visar att odlarna har satsat på olika försäljningskanaler och inkomstkällor som ett sätt att sprida risker i företaget. Att odla perenner och annueller hjälper odlaren att får en längre skördesäsong, och därmed även en större spridning på arbetsinsatser och inkomster, över året. Arbetet med annuella grödor är intensivt under högsäsongen, medan en del perenner även kan skördas på våren och hösten. Perenner kräver arbetsinsatser för få en bra etablering, men kan efter det producera under många år och kräver mindre arbete kring skötsel än annueller. Odlarna upplever att det finns en hållbarhetsmässig vinning i att odla ätbara perenner, även om andra aspekter också spelar in i ett odlingsföretags väg till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Slutsatsen som kan dras från intervjuerna är att perenner inte är lösningen i den problematik småskaliga grönsaksodlare står inför, men det öppnar upp för ytterligare inkomster utan att medföra lika stora arbetsinsatser som en introduktion av flera annueller hade inneburit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)