Stålhall : Dimensionering av en bärande stålstomme till en hallbyggnad

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Simon Näslund; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Arbetet för att dimensionera en stålstomme till en hallbyggnad är en omfattande process med många ingående delare. Projektethar till syfte att dimensionera en stålstommetillen stålhallsamt att jämföra stålets egenskaper med träets egenskaper. Målsättningen är att samla ihop tillräckligt med teori om trä och stål för attkunna jämföra skillnader och likheter mellan de båda materialen samt att med hjälp av beräkningsprogrammen FEM-design och Concrete Section dimensionera en stålstomme till en stålhall. Utifrån beräkningsresultatet ska sedan stålstommen 3D modelleras i CAD-programmet TeklaStructures.Resultatet i projektet innefattar maximala laster som krävs för att dimensionera grundplattan och kantbalken samt de dimensioner som krävs för de mest belastade byggnadsdelarna i varje kategori.Stål och trä är två relativtolika material ur aspekterna; materialegenskaper, fukt, brand och miljö vilket gör att det är svårt att på ett rättvist sätt bedöma vad som är bättre eller sämre mellan dessa. Det är till exempel lätt att se att trä är bäst ur miljösynpunkt eftersom det i stort sett växer av sig själv ute i naturen och inte alls har lika höga energiomsättningar ochsammahalter farliga utsläppvid tillverkningsom stål har. Läggs det däremot till aspekter som till exempel volymökningar, flexibilitet och livslängder på byggnaden som ska byggas och jämför byggnadens totala energiomsättning per år kan jämförelsen bli mer intressant.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)