Skönlitteratur skapar skriv- och läslust

Detta är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med vår studie var att beskriva vilken betydelse skönlitteraturen har för läs- och skrivinlärningen. Vi har studerat läs- och skrivinlärningsmetoden "whole language". Denna praktiseras på Nya Zeelands skola och Manhattan New School. "Listiga räven"-projektet har även studerats då metoden användes där. Studien är av kvalitativ karaktär och resultatet baseras på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer. Intervjuer genomfördes med två lärare och två specialpedagoger. Utifrån resultatet av intervjuerna sammankopplat med teorin har vi kunnat dra följande slutsatser: I både teorin och empirin har vi kunnat se att skönlitteraturen skapar lust när elever får läsa utifrån sina egna intressen och läsutvecklingsnivåer. Skönlitteraturen kan därmed underlätta inlärningen. För att nå goda resultat med skönlitteraturen räcker det inte med att bara läsa, eleverna måste också bearbeta litteraturen på olika sätt. Skillnader har påvisats mellan våra respondenters sätt att använda sig av skönlitteratur i jämförelse med de pedagoger som arbetar utifrån "whole language"-metoden. Vi har under studiens gång sett många vinster med att läsa skönlitteratur, bland annat att elevernas språk utvecklas, att deras självkänsla stärks samt att de kan finna förebilder. Vi ser det därför som en självklarhet att använda skönlitteraturen i vårt kommande yrkesliv som lärare och då inte bara i läs- och skrivinlärningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)