Vad och hur ska studenterna skriva? Möjligheter och begränsningar i uppgiftsinstruktioner i en högskolekurs med flerspråkiga studenter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Svenska högskoleutbildningar har som ansvar att öka andelen underrepresenterade grupper och detta kräver strategier för breddat deltagande för att dessa studenter ska kunna fullfölja studierna. Bland dessa grupper kan det finnas flerspråkiga studenter. Syftet var att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar instruktionerna till skriftliga examinationsuppgifter kan flerspråkiga erbjuda studenter i skrivandet av akademiska texter. Forskningsfrågorna var: Vilka genrer, textaktiviteter och textdispositioner efterfrågas (explicit eller implicit) i uppgiftsinstruktionerna till examinerande skriftliga uppgifter? På vilka sätt kan efterfrågade genrer, textaktiviteter och textdispositioner potentiellt erbjuda möjligheter eller begränsa flerspråkiga studenter som lär på sitt andraspråk? En teoretisk utgångspunkt var att explicitet i uppgiftsformuleringar och undervisning kan ha en stöttande funktion för studenternas akademiska skrivande. I undersökningen gjordes en textanalys av skriftliga och muntliga instruktioner till skriftliga uppgifter som valdes från en högskoleutbildning med en stor andel studenter med svenska som andraspråk. Resultatet visar att uppgiftsinstruktionerna saknade tydliga genrebeteckningar vilket kan ses som en begränsning för studenten i tolkningen av vilken typ av text hen förväntades skriva. De textaktiviteter som studenten kunde använda i sin text uttrycktes inte explicit men kan tolkas om textaktiviteterna beskrivning, förklaring och även i något fall ställningstagande. Textdispositionen (kombinationen och ordningsföljden) för dessa textaktiviteter var mest explicit i de muntliga instruktionerna till skrivuppgift 1 där alternativa textdispositioner beskrevs. I skrivuppgift 2-3 behövde textdispositionen tolkas. Undersökningen antyder att uppgiftsinstruktionerna delvis kan erbjuda studenter stöttning i skrivandet genom vissa inslag av explicit undervisning främst gällande textdisposition. Avsaknaden av instruktioner för inledning och avslutning och viss otydlighet gällande användning av egna argument kan enligt tidigare forskning ses som delvis begränsande för studenten i det akademiska skrivandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)