”…Det blir som att lära ett barn att prata svenska fast på samiska…” : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barns språkutveckling av minoritetsspråket samiska

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Det framgår i lagar och förordningar att Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk har fått ett större utrymme i förskolans läroplan, därför ämnar denna studie ta reda på hur förskollärare tillämpar detta ansvar. Studiens syfte är därmed att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling inom minoritetsspråket samiska. Den teoretiska grunden för denna studie är den sociokulturella teorin på det sätt att barnen utmanas i den närmaste utvecklingszonen då de befinner sig i språkliga sammanhang. En kvalitativ intervjustudie i semi- och ostrukturerad form har utförts med sex förskollärare i tre olika förskolor. De presenterade resultaten i denna studie är utifrån respondenternas beskrivningar och upplevelser. Resultatet visar vilka arbetssätt förskollärarna tillämpar för att främja minoritetsspråket, samt vilka förutsättningar och begränsningar förskollärarna tillskriver i arbetet med minoritetsspråket samiska. Centralt för förskollärarnas beskrivningar är att det saknas material på samiska och att det inte finns tillräckligt med stöd för att bedriva en förskoleverksamhet som helt drivs på samiska. En slutsats som kan dras är att det krävs stöd från förskolans organisation och ledning eftersom det finns svårigheter med att uppfylla styrdokumentens krav kring arbetet med barns språkutveckling på minoritetsspråket samiska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)