Lagligt eller olagligt? - En studie av tre svenska tidningars framställning av fildelning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna uppsats utreder hur Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och Aftonbladet mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2007 i sammanlagt 152 artiklar framställde problematiken kring fildelning. Utredningen görs genom att lyfta fram de motsättningar som finns i medierapporteringen av fildelning. En kvantitativ innehållsanalys utgör grunden för den kvalitativa studien. I den kvalitativa analysen använder vi oss i huvudsak av teorier som berör mediepåverkan och etik. Till exempel använder vi oss av Maxwell McCombs teori om mediernas dagordningsfunktion och Göran Collstes beskrivningar av konsekvensetiska teorier. Resultaten pekar på att det existerar en osäkerhet i de studerade tidningarna kring hur man ska förhålla sig i fildelningsdebatten. Vi fann bland annat att fildelning inte alltid behandlas som den kriminella handling det faktiskt är. I detta avseende utmärkte sig Sydsvenskan då de tenderade att ha ett mer positivt förhållningssätt än Svenska Dagbladet och Aftonbladet i fildelningsdebatten. Denna vinklade rapportering kan tänkas ha betydelse för allmänhetens inställning till fildelning som kriminell företeelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)