Prestationsmätning : En kvalitativ studie om prestationsmätning inom banksektorns privatrådgivning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: Micael Sjöbom; William Svedebäck; Adam Ljungqvist; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Banksektorn har blivit mer och mer utsatt för konkurrens. Detraditionella bankerna har därför behövt applicera ett större fokus på attbemöta kundens specifika behov. Yrket som rådgivare regleras avsituationen och sätter kunden i förarsätet.Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur privatrådgivare inom banksektornupplever arbetet med prestationsmätning. Dessutom analysera hurfinansiella och icke-finansiella mått påverkar privatrådgivarens arbete ochhur de ligger i linje med deras personliga värderingar.Metod: Metoden i denna studie är en kvalitativ forskningsmetod. För attkunna besvara frågeställning och syfte kommer data att samlas in med hjälpav semistrukturerade intervjuer. Insamlad data sammanställs efter det iempirin och analyseras med hjälp av teorier.Slutsats: Studien har kommit fram till att prestationsmätningens påverkanär något väldigt individuellt. Prestationsmätning beskrivs generellt i deninsamlade empirin som något positivt och hjälper samt vägledermedarbetare med deras uppdrag. Krav och standarder som styrelsen/vdförväntar sig att du ska uppfylla är till exempel inte nödvändigtvis det somorsakar stress eller det som motiverar dig. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)