Kvinnors upplevelser av vattenförlossning - en kvalitativ enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: I ett hundratal länder erbjuds kvinnor som genomgått lågriskgraviditet möjlighet till vattenförlossning. I ett fåtal länder, däribland Sverige, är vattenförlossning ett kontroversiellt ämne som inte är vanligt förekommande trots att studier visat fördelar för den födande och även för barnet. Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelser av vattenförlossning. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ design. En webbenkät med semistrukturerade öppna och slutna frågor utformades från en validerad enkät. Innehållsanalys genomfördes med induktiv ansats. Resultat: Kvinnor som genomgått en vattenförlossning hade upplevt att de ”ägde” sin förlossning och själv hade haft möjlighet att styra hur de önskade föda, de beskrev även att känslan av delaktighet varit betydande. Det framkom att vattnet upplevts haft stärkande och positiva egenskaper som främjade kvinnornas egna förmågor. En annan viktig aspekt beskrevs vara stödet från partner och barnmorska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)