Identitetsutveckling i förskolan. En studie om hur pedagoger kan stödja.

Detta är en C-uppsats från

Författare: Josefin Berndtsson; [2011]

Nyckelord: Identitet; språk; förskola; socialt samspel; metod;

Sammanfattning: SammanfattningDenna uppsats behandlar begreppet identitet med fokus på vad pedagoger i förskolan arbetar med för att gynnabarns identitetsutveckling och de eventuella konsekvenser som uppstår för barnen i samband med detta. Jag harutifrån metoden samtalsintervju intervjuat fem förskolepedagoger i ett mindre samhälle norr om Göteborg ombegreppet identitet, identitetens förändring, identitetens påverkan av sociala sammanhang och metoder för attfrämja identitetsutveckling. I analysen har jag använt den s.k. kartläggningsmetoden och kommit fram till sexolika metoder, alternativt perspektiv som pedagogerna hävdar att de arbetar utifrån för att gynna barns utveck-ling av identitet. Därefter har jag diskuterat dessa metoder med hjälp av tidigare forskning och Daniel N. Sternsteori runt identitetsutveckling hos små barn, samt kommit till slutsatsen att begreppet identitet både är stort ochsvårt att förstå, vilket får identitetsutvecklingsarbetet i förskolan att också framstå som något invecklat. Minförhoppning är att uppsatsen ska väcka intresse hos både forskare och verksamma pedagoger så att en djuparemedvetenhet skapas runt barns identitetsutveckling. Detta för att alla barn som ingår i förskolans verksamhet skafå omringas av pedagoger som ser vikten av att hjälpa varje barn att utvecklas utifrån den han eller hon är, vilketockså står som en del i förskolans pedagogiska uppdrag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)