Att lämna en bubbla : Identitetsprocesser hos unga avhoppare från frikyrkliga samfund

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Anette Tibell; Daniel Hammarström; [2015]

Nyckelord: Identitet; socialisation; frikyrka;

Sammanfattning:

Syftet med studien är att utveckla en socialpsykologisk förståelse för vad det innebär för individer att som uppvuxna i frikyrklig miljö i Sverige höra till en minoritet och vad ett avståndstagande från denna minoritet innebär i termer av identitetsprocesser.Studien genomfördes med kvalitativ metod och tio semistrukturerade intervjuer med avhoppare från ett frikyrkligt samfund. För att undersöka fenomenet har vi valt att använda analysmetoden Interpretative Phenomenological Analysis, vilken har väglett och präglat metodologiska överväganden och analys. Den teoretiska referensramen vilar på en socialkonstruktionistisk grund med teorier om socialisation, identitet och avvikande. Informanterna beskriver en relativt sluten uppväxtmiljö med en religiös världsåskådning och tydliga gränsdragningar mellan rätt och fel. I tonåren kom de i större utsträckning i kontakt med den sekulariserade omgivningen utanför och började ifrågasätta församlingens regler och värderingar. Därefter följde år av motstridiga tankar som sedan ledde fram till ett avhopp från frikyrkan. Av analysen kan vi dra slutsatsen att individer som växer upp i en frikyrklig miljö genomgår en socialisation som till viss del avviker från vad som betraktas som normen i samhället. De individer som väljer att lämna frikyrkan går genom förändringar i termer av identifieringsprocesser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)