Patienters med ADHD upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Attention-deficit hyperaktivitet disorder (ADHD) är en neurobeteendesjukdom som kännetecknas av tecken och symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet som vanligtvis börjar i barndomen. ADHD kan kvarstå i vuxen ålder och orsakar försämringar i yrkesprestation och kamrat- och familjerelationer.  För att få en djupare insikt i patienternas upplevelser och erfarenheter vid någon form av hälsofrämjande åtgärder, kommer författarna att göra en litteraturöversikt utifrån patientperspektivet. Syfte Syftet var att studera upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder hos personer med ADHD Metod  En icke-systematisk litteraturöversikt prioriterades som forskningsmetod med kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna letades efter i PsycInfo och PubMed, med sökord som är adekvata för det aktuella syftet. En granskning utfördes av artiklarnas kvalitet för att vidare kunna kombineras i fyra huvudkategorier: nutrition, fysisk aktivitet, sömn och sjuksköterskeledda interventioner. Resultat Från fyra huvudkategorier skapades nio subkategorier, där ADHD-patientens upplevelser och erfarenheter framställs. Upplevda erfarenheter och upplevelser av interventioner kring fysisk aktivitet, nutrition, sömn och sjuksköterskeledda åtgärder skapar delaktighet och leder till minskning av ADHD-symtom. Patienterna upplevde att ett empatiskt förhållningssätt hos sjuksköterskor leder till förbättrad kommunikation och främjar relationer mellan patienter och vårdpersonalen som i sin tur leder till höjd effekt av de hälsofrämjande interventionerna och minskar följaktligen ADHD-symtomen. Slutsats Resultatet pekar på att hälsofrämjande interventioner har en allt igenom positiv effekt på personer med ADHD problematiken och deras upplevelser visar på att en utav viktigaste faktorerna är gruppgemenskapen och former av sjuksköterskeledda livsstilsförändringar, över lag alla former av handledning verkar vara gynnsamma för personer med ADHD och ett sätt med hjälp av de känner mindre av sina symtom. Handledning möjliggör att de lättare kan känna igen sina symtom och ändra på perspektivet så att de behåller fokus, vilket i sin tur möjliggör att de kan planera och slutföra sina vardagliga uppgifter trotts sina symtom.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)