Dejtingens skiftande landskap – En empirisk studie om heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att dejta på landsbygden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Den samtida dejtingkulturen begreppsliggörs i forskning och litteratur i regel utifrån urbana och digitala förhållanden genom att betona en ökad tillgång till ett nästintill obegränsat utbud av potentiella partners, vilket resulterat i en snabbare och större utbytbarhet av kärleksrelationer och tillfälliga förbindelser. Syftet med denna studie är att nyansera framställningen av dejting som en urban företeelse genom att undersöka heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att bo på landsbygden och dejta. För den empiriska insamlingen har semistrukturerade intervjuer gjorts och materialet har analyserats tematiskt. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har hämtats från sociologerna Anthony Giddens och Eva Illouz samt socialantropologen Lissa Nordins teorier, som från olika perspektiv bidragit med en förståelse av dejting och kärleksrelationer i senmodern tid. I en tredelad analys diskuteras intervjupersonernas förhållningssätt till den samtida (digitala) dejtingkulturen, landsbygdens villkor för dejting samt tvetydiga maktförhållanden i heterosexuell dejting. Studien visar att landsbygdens villkor visserligen skapar särskilda förutsättningar för dejtingen, men att de identifierade ”begränsningarna” ofta framställdes som positiva i relation till stadens överväldigande utbud och påtvingade tillgänglighet. Vidare framstod motsättningen mellan autonomi och varaktiga kärleksrelationer utgöra ett större hinder för dejtingen än vad landsbygdens särskilda villkor upplevdes göra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)