Allt handlar om image : En studie om vad fyra internationella klädföretag betonar i sitt Corporate Social Responsibility-arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Klädbranschen är präglad av långa, världsomspännande produktionsled vilket gör det intressant

och viktigt att se hur stora, internationella företag arbetar med CSR. Kraven på att företag tar

socialt ansvar ökar samtidigt som företag är påverkade av sin historia, kultur och specifika

omständigheter som kan påverka vad som är viktigt för företaget. I denna studie undersöks vad

fyra klädföretag, H&M, Gap, Uniqlo och Zara, alla från fyra olika länder, väljer att betona i sitt

CSR-arbete. Information publicerad på företagens hemsidor samt rapporter har legat till grund

för empiri som analyserats utifrån ett teoretiskt ramverk. Den insamlade informationen har ställts

mot EU-kommissionens definition av CSR och analyserats utifrån teorierna. Resultatet visade att

likheterna gällande företagens valda CSR-betoning var fler än skillnaderna och att imitation kan

vara en anledning till att företag väljer att fokusera på liknande saker i sina redovisningar, samt

en vilja att ta hänsyn till och verka legitima i alla intressenters ögon.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)