MÖDRARS UPPLEVELSER AV POSTPARTUM DEPRESSION : EN METASYNTES

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: My Johnsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 10 000 nyblivna mödrar av en depression efter förlossning, så kallas postnatal, alternativt postpartum depression. Denna typ av depression orsakar stort lidande, inte bara hos modern utan även för barnet och resten av familjen. Diagnosen kan vara svår att upptäcka, och många mödrar lider i tystnad. Syfte: Syftet med studien var att beskriva mödrars upplevelser av sin postpartum depression. Metod: En Meta- Etnografi genomfördes utifrån Noblit och Hare (1988), där resultat från studier med kvalitativ design har sammanställs och tolkats. Resultat: Resultatet baseras på 14 studier. Syntesen reflekterade fem teman som beskrev mödrars upplevelser av sin postpartum depression: Att inte våga vara, Att kliva in i en ny roll, Att styras av känslor, Att skydda sitt barn samt Stöd och hjälp. Temana utgjorde basen för kärntemat ”Ouppfyllda förväntningar på lycka”, som representerade mödrarnas upplevelse av ouppfyllda förväntningar på lycka, som en källa till känslan av att vara misslyckad.  Slutsats: Mödrarna upplevde flera negativa känslor i relation till sin sjukdom. Dessa känslor grundade på ouppfyllda förväntningar på lycka. Ouppfyllda förväntningar kan leda till att mödrar upplever sig själva som misslyckade mödrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)