Teambuildings effekt på gruppers utveckling: en kvasiexperimentiell studie på befintliga arbetsgrupper inom en svensk myndighet

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Linnea Nissling; Lisa Skår; [2019-12-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Teambuildings effekt på gruppers utveckling undersöktes med en kvasiexperimentiell design genom att utvärdera en konsultinsats med teambuildinginterventioner på 22 experimentgrupper inom Livsmedelsverket. Dessa jämfördes med 20 kontrollgrupper som ej fick någon konsultinsats. Gruppernas utveckling bedömdes vid för- och eftermätning med instrumentet “Group Development Questionnaire” (GDQ). Resultatet visade att experimentgrupperna hade signifikant högre medelvärden på GDQ skala IV i jämförelse med kontrollgrupperna vid eftermätning. På GDQ skala I-III fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna. En kompletterande analys utifrån gruppernas fastillhörighet gav ökat stöd åt att grupperna hade utvecklats i önskvärd riktning. Resultatet tyder på att tembuildinginterventionerna hade effekt och ger stöd för att teambuilding kan ha en positiv påverkan på gruppers utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)