Lika barn leka bäst? : en kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas skildring av nyanlända elever inom den svenska skolan

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att kritiskt granska huruvida Sverigedemokraterna redogör för invandringens påverkan i skolan. För att nå målet med studien undersöks skildringen av nyanlända elever utifrån utvalda artiklar från partiets tidskrift SD-Kuriren. Genom Norman Faircloughs version av kritisk diskursanalys som teoretiskt ramverk samt metod studeras inneboende budskap i författarnas språk, där ordval och val av perspektiv speglar anmärkningsvärda resultat. Analysens resultat presenterar en central idén i de utvalda artiklarna vilken handlar om att markera de nyanlända eleverna som belastning i det svenska utbildningssystemet. Anledningen till varför de nyanlända eleverna anses vara en belastning för den svenska skolan är då de saknar kunskap i det svenska språket, vilket gör att fler lärare ägnar större fokus åt de nyanlända eleverna än åt övriga elever. För att förstå konstruktionen av författarnas negativa gestaltning av om de nyanlända eleverna används forskning om Sverigedemokraternas ideologiska ståndpunkter. Forskningen bidrar med förståelse hur Sverigedemokraterna konstruerar och motiverar de invandringskritiska budskap som framträder i granskning av artiklarna. För att se den sociala innebörden av de invandringskritiska budskap som figurerar i artiklarna används forskning om etnisk maktordning i skola och samhälle. Forskningen visar på att den växande invandringskritiska diskursen kan verka för att reproducera ojämlikheter och orättvisor inom skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)