MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. Distansarbete kan ge både positiva och negativa effekter för anställda. Där de positiva effekterna är större flexibilitet och en större möjlighet att lösa vardagspusslet samt de negativa beskrivs som att inte trivas med distansarbete och upplevelsen av minskad arbetstillfredsställelse. Med utgångspunkt i detta så vill författarna med denna studie möjliggöra en djupare förståelse för hur chefer arbetar med sitt ledarskap på distans. Författarna undersöker även de tre psykologiska faktorerna - autonomi, kompetens och samhörighet - inom självbestämmandeteorin i relation till distansledarskap, för att se hur chefer arbetar med att motivera sina medarbetare. Studien är genomförd utifrån en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med åtta chefer inom både privat och offentlig sektor hölls, detta i kombination med en litteraturstudie i relevant teori. Resultatet som presenteras i studien är de intervjuade chefernas syn på chefskap, ledarskap, distansledarskap och motivation. Fenomen som presenteras i resultatet går att koppla till tidigare forskning och denna studie bidrar därmed till bredare kunskap inom att leda och motivera på distans. Författarna undersöker därför distansledarskap med ett fokus på motivation enligt självbestämmandeteorins psykologiska faktorer. Av empirin framgår det att cheferna inte upplever att ledarskapet behöver se annorlunda ut på distans vilket är motsägelsefullt till tidigare forskning där det bland annat framgår att ledarskapet måste se annorlunda ut. Däremot presenteras det i empirin att det finns utmaningar när det kommer till att leda och motivera sina medarbetare när de inte har ansikte mot ansikte kontakt. Vad som framgår av resultatet är att distansarbete har effekter på ledarskapet, medarbetarnas motivation samt relationen chef-medarbetare. Vidare rekommenderar författarna att fler studier genomförs för att undersöka distansarbetets effekter på ledarskapet men även undersökningar kring hur ledare kan arbeta för att motivera sina medarbetare vid distansarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)