Möjligheter och svårigheter i att tillvarata barnperspektivet : Familjerättssekreterares upplevelser och erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Sammanfattning: Barnperspektiv är ett begrepp vilkets innebörd och mening har utvecklats genom åren. Vår studie syftade till att undersöka några familjerättssekreterares upplevelser och erfarenheter av hur barnperspektivet tillvaratas inom det familjerättsliga arbetet. Detta genom halvstrukturerade intervjuer med fyra familjerättssekreterare från en mellanstor kommun i Sverige. Familjerättssekreterarna menade att barnperspektivet har stärkts genom åren, men att det fortfarande finns delar att utveckla, exempelvis vad gäller barns röst och delaktighet. Familjerättssekreterarna beskrev svårigheter med tillvaratagandet av barnperspektivet i deras arbete så som föräldrarnas makt, en rädsla för att förvärra barnets situation och tidspress. De upplevde även möjligheter i form av samverkan och lagstiftning. Frågan om den sociala konstruktionen av barns position i samhället behöver förändras för att barnperspektivet ska kunna fortsätta stärkas och utvecklas diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)