Kriterier av lyckadproduktutveckling som uppfylls vid införandet av aktivitetsbaserad arbetsplatsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Integrerad produktutveckling

Författare: Filippa Peyron; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:  Flera av de stora svenska företagen väljer att anpassa sina arbetsmiljöer till den aktivitetsbaserade modellen. Bland annat har TetraPak och SAAB i Göteborg valt att anpassa sina lokaler efter den nya kontorsutformningen. Trots det populära valet att omforma sina lokaler så ställer sig många frågande till ifall denna typ av utformning är den ideala. Bland annat pekar en undersökning på att flera tror att nyckeln till trivsel, hälsa och produktivitet på jobbet är genom ett eget kontor. Denna undersökning ämnar att ta reda på vilka kriterier som forskningen anser vara viktiga för lyckad produktutveckling, som uppfylls med införandet av aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Undersökningen genomförs genom intervjuer med fyra respondenter från olika företag som infört ABW. Dessa respondenter intervjuas angående deras upplevelser kring kriterier som är viktiga för både produktutvecklingsarbetet och deras upplevelse av ABW. Det genomförs också en intervju med en arkitekt som varit verksam under 20 år med att hjälpa företag införa ABW i sina lokaler. Vad studien kommer fram till är att samtliga företag uppfyller alla kriterier som krävs av en aktivitetsbaserad miljö och att respondenterna ser på konceptet med ABW precis på samma sätt som forskningen gör. De genomför både fysiska och sociala förändringar, genomgår digitalisering, har en positiv inställning från medarbetarna, arbetar med kontinuerliga förbättringar samt har rak, öppen, flexibel och effektiv kommunikation. Det finns flera kriterier för god produktutveckling som uppfylls eller förbättras med införandet av ABW. Dessa är involverade från ledningsgrupp, kreativ kultur, tvärfunktionella samarbeten och förenklad kommunikation. De aspekter som undersökningen inte lyckas undersöka är arbetet med PU-processer, -strategier och -metoder. Trots att arkitekten fastslog att det går att låta medarbetare som arbetar med sammansättning av produkter och prototypframställning också sitta i aktivitetsbaserade miljöer så har de på de undersökta företagen valt att frångå detta och låta dem behålla sina fasta platser. Därför kunde inte detta heller undersökas. Slutligen drogs slutsatsen att inverkan på företagens produktutveckling är positiv i stor utsträckning när de inför ABW. Vissa aspekter går inte att undersöka eftersom att respondenterna inte har insyn i dem och andra aspekter går inte att undersöka eftersom att företagen inte genomfört de förändringar som är nödvändiga för att kunna undersöka dem. All inverkan som gick att undersöka hade dock en positiv tendens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)