”JA, VI ÄR JU HELT BESATTA I DE DÄR SIFFRORNA!” - En kvalitativ intervjustudie om hur journalister resonerar kring arbetsrutiner och nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Att utifrån teorier om nyhetsvärdering och journalistikens kommersialisering få en fördjupad förståelse för hur journalister arbetar med och resonerar kring nyhetsvärdering sedan införandet av betalväggar. Teori: Journalistikens kommersialisering, Nyhetsvärdering. Metod: Kvalitativ intervjustudie. Fem respondentintervjuer med journalister från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt två informantintervjuer med en person från respektive tidning med kunskap om tidningens strategi för betalväggen. Den värdering som bestämmer vad som ska vara framför eller bakom betalvägg är inget nyhetsjournalister beslutar över, och betalväggarnas strategier och innehållet som låses bakom dem är ett arbete för experter eller ledningen. Genom tolkning och analys med stöd av de teoretiska perspektiv som valts för studien, är dock slutsatsen att journalisterna indirekt, eller omedvetet, påverkas av betalväggarna i sina arbetsrutiner, och att nyhetsvärderingen har påverkats av betalväggarna. Detta då de mätverktyg som mäter läsarnas intresse genom klick, lästid och prenumeration är en del av journalisternas inlogg. Detta kan till viss del förklaras utifrån journalistikens kommersialisering. Denna studie kan utifrån resultat, analys och slutsats även konstatera att unikheten av en händelse kan öka nyhetsvärdet. Detta kan komplettera nyhetsvärderingsteorin med en faktor som tar hänsyn till mediernas vinstintresse och strategier bakom betalväggar; Om händelsen anses tillräckligt unik eller kan skrivas på ett sätt som är unikt, är det större chans att händelsen blir en nyhet eftersom tidningen då kan tjäna pengar på den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)