Förutsättningar för skolans miljöarbete : En studie av förändringar i grundskola och gymnasieskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Matematik, teknik och naturvetenskap; Umeå universitet/Matematik, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Denna studie grundar sig i hur synen på förutsättningarna för miljöarbete på skolorna i en norrlandskommun ser ut. Vi har genom intervjuer med berörda parter gjort en kvalitativ undersökning som utrett hur de normstödjande respektive normhindrande strukturerna påverkar möjligheterna för miljöarbetet. I undersökningen har vi sett att ledningens betydelse för ett konstruktivt miljöarbete är mycket stor. Miljöbegreppets komplexitet skapar problem när man skall överföra teori till praktik. Detta problem yttrar sig i svårigheter att bibehålla det holistiska och tvärvetenskapliga perspektivet. Vi har även i undersökningen sett att vilja, kompetens och attityd är tätt sammankopplade med handlingskraft. Arbete mot organisationer eller myndigheter tycks också vara en viktig faktor för skolans möjligheter att bedriva miljöarbete/-undervisning. Litteraturen pekar på tre undervisningstraditioner där den senaste är undervisning om hållbar utveckling. Vi har dock sett tecken på ett förestående paradigmskifte i skolan. Undervisning om hållbar utveckling har tagit nästa steg till undervisning för hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)