En kvantitativ studie om vad som präglar konsumenter vid köp av kött

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Syfte med uppsatsen är att ur ett konsumentperspektiv: Analysera vilka faktorer som är av betydelse vid köp av kött. Klargöra sambandet mellan köpfrekvens samt kundernas krav på produkten. Tydliggöra varumärkets roll i köpprocessen av kött. Vi har i denna uppsats valt att göra en kvantitativ studie som kommit att anta en deduktiv karaktär. Det empiriska materialet bygger på en enkät bestående av sex frågor, 15 påståenden samt möjlighet att ge övriga kommentarer. Detta för att undersöka, ur ett konsumentperspektiv, faktorer som är av betydelse vid köp av kött. Vi valde att komplettera det empiriska materialet med två djupintervjuer med respondenter som besitter stor kunskap inom ämnet. Vi har genom analys och slutsatsarbete identifierat att konsumenter som befinner sig på matmötesplatser värderar faktorer som smak, kvalitet, pris samt ursprung när de köper kött. Det har även framkommit att de konsumenter som köper kött mer frekvent värderar smak och kvalitet högre än de konsumenter som köper kött mer sällan. Däremot värdesätter de konsumenter som köper kött mer sällan EMV högre. Studien visar att varumärket inte har någon avgörande roll i beslutsprocessen, men att konsumenterna ändå känner tillit till det varumärke de väljer att köpa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)