Binära och ickebinära transpersoners upplevelser av bemötandet inom primärvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: En transperson är en person vilken delvis eller inte alls identifierar sig med det kön personen tilldelats vid födseln. Transpersoner är en utsatt grupp med sämre psykisk och fysisk hälsa än genomsnittsbefolkningen, detta samtidigt som gruppen söker vård i lägre utsträckning. Syfte: Denna studie syftade till att belysa binära och ickebinära transpersoners upplevelser av bemötandet inom primärvården, detta eftersom primärvården utgör den första instansen i den svenskaevårdkedjan. Metodbeskrivning: En kvalitativ studie med ett strategiskt urval där underlaget utgjordes av sex-intervjuer. Huvudresultat: Transpersonerna i studien uppgav att de ogärna sökte primärvården, en följd av tidigare dåliga vårdkontakter. Personerna upplevde brister i primärvårdens kunskap om transpersoner och att de därför ofta blev tvungna att undervisa vårdpersonalen. Vidare förelåg tankar om att transidentiteten kunde ha en negativ inverkan på bemötandet och vården. Primärvårdens styrkor bestod av personal som ej antog könsidentitet, ställde öppna relevanta frågor och inte utgick från binära könssystem. Det fanns en önskan om stöd och längre vårdkontakter, detta för att minska den oro och stress som deltagarna erfarit inför besök hos primärvården. Avslutningsvis efterfrågades att HBTQ-undervisning integrerades i vårdutbildningar och hos redan verksam personal. Slutsats: Primärvården behöver öka sin kunskap om transpersoner för att kunna ge ett bättre bemötande samt förbättra hälsan inom gruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)