Religionsundervisning eller religiös undervisning? : En undersökning av kristendomens plats i religionskunskapen utifrån läromedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Sektionen för Lärarutbildning

Sammanfattning: I den här uppsatsen kommer jag att undersöka vilken roll kristendomen innehar i religionskunskapen, jämfört med de andra världsreligionerna. Jag kommer att utgå från hermeneutiken för att tolka olika aspekter i tre olika läroböcker som används i religionskunskapsundervisning idag. Jag kommer först att titta på kristendomens inflytande över läroplanen från tidigt 1800-tal. Efter detta går jag igenom innehållet i de tre läroböckerna innan jag diskuterar resultaten. I en jämförelse där jag tittar på textomfång, urval av information konstaterar jag att  kristendomen framställs annorlunda jämfört med de andra religioner. Vissa uttryck liksom urval och komplexitet i framställningen antyder att kristendomen värderas högre än övriga världsreligioner i de utvalda läroböckerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)