Sjuksköterskors kunskap och attityder om EMLA® på barn : En kvantitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sammanfattning: Bakgrund Barnsjuksköterskans främsta uppgifter är att ge trygg och säker vård till barn och ungdomar. Användandet av EMLA® kan bidra till att minska smärtsamma procedurer som barn behöver gå igenom när de vårdas på sjukhus. Användandet av EMLA® styrs av sjuksköterskans kunskap och attityd om krämen. Syftet var att undersöka kunskaper och attityder om EMLA® på barn hos sjuksköterskor. Samt att utforska om det fanns en skillnad på kunskaper och attityder om EMLA® på barn mellan två svenska barnkliniker.   Metod Ett bekvämlighetsurval gjordes och enkäter som mätte kunskaper och attityder till EMLA® skickades ut till samtliga sjuksköterskor anställda på två barnkliniker i Stockholm och Uppsala. Data analyserades kvantitativt med hjälp av SPSS. Resultat Mer än hälften av sjuksköterskorna ökade appliceringstiden av EMLA® om patienten hade mörk hudkostym. Endast en tredjedel av sjuksköterskorna var medvetna om vilka biverkningar EMLA® har och mer än hälften visste inte från vilken ålder EMLA® får användas. Varken kunskap eller attityd korrelerade med sjuksköterskornas ålder eller arbetslivserfarenhet. Det fanns ingen skillnad i kunskap eller attityd beroende på om sjuksköterskan hade specialistutbildning eller inte.   Slutsats: Smärtan som uppstår i samband med procedurer kan ha en inverkan på barns kognitiva utveckling samt skapa rädsla och ge ökad smärtkänslighet. Genom att använda EMLA® kan smärtan vid dessa procedurer reduceras. Användandet av EMLA® är beroende av sjuksköterskans kunskap och attityd om krämen. Felaktiga antaganden finns om krämen och de flesta håller med om att EMLA® är en bra smärtlindring vid smärtsamma procedurer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)