Livskvalitet och sexuell hälsa efter amputation av extremitet. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Amputation av extremitet har visat sig ha en påverkan på livskvalitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att belysa aspekter som påverkar patienter med amputerad extremitets livskvalitet och sexuella hälsa. En litteraturstudie har genomförts där totalt tio vetenskapliga artiklar har inkluderats och analyserats. Ur resultatet framkom fyra huvudteman; Livssituation och självkänsla, Fysisk funktion och smärta, Sexuell hälsa och ålder och Stöd och relationer, med två subteman vardera. Studiens slutsatser är att en välanpassad protes var aspekten som framförallt gav en positiv inverkan på autonomi och livskvalitet. Känslor av ångest, oro och osäkerhet i sociala sammanhang visade sig vara förekommande efter en amputation. Ålder var en central aspekt som påverkade sexuell hälsa, vilket i sin tur påverkade livskvalitén. Kommunikation med personal om sexuell hälsa framkom som ett centralt patientbehov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)