”Tolkarna blir nog förvånade när de förväntas sjunga Mormors lilla kråka”- en tematisk analys av psykologers och auktoriserade tolkars upplevelser av sitt samarbete inom barn- och ungdomshabilitering i Region Skåne

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Denna uppsats undersökte hur psykologer och tolkar upplever samarbetet sinsemellan inom ramen för barn- och ungdomshabilitering samt hur samarbetet kan utvecklas. Utifrån en tolkande hållning i likhet med tolkande fenomenologisk ansats genomfördes en tematisk analys utifrån semistrukturerade intervjuer med fyra legitimerade psykologer och fyra auktoriserade språktolkar. Resultatet sammanfattades i tre övergripande teman: Ramar att förhålla sig till, Tolkandets utmanande relationella praktik samt Vägar framåt. Samarbetet mellan psykolog och tolk beskrevs vara komplext, vilket till stor del berodde på psykologsamtalets unika beskaffenhet. Komplexiteten beskrevs ibland försämra möjligheten att erbjuda god vård. En vilja att utveckla samarbetet uttrycktes av samtliga informanter men beskrevs försvåras av ett antal hinder. I diskussionen lyftes ett antal obesvarade frågor som motverkade önskan om en kollegial samarbetsrelation: Vilka är våra roller? En kulturell barriär? Vem är tredje man? samt Var ligger ansvaret för att utveckla samarbetet? Framtida studier bör undersöka patientens upplevelser av att samtala genom tolk i psykologkontakt, samarbetet inom andra verksamheter, betydelsen av auktorisation för att kunna förmedla god vård samt föreslagna interventioners effekt för att öka sannolikheten för implementation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)