Sveriges nationella minoriteter – föremål för tystnadens kultur? En kritisk kvalitativ innehållsanalys av styrdokument för lärarutbildning och grundskola.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: År 2000 ratificerade Sverige två avtal från Europarådet som innebar ett erkännande av Sverigesfem nationella minoriteter, samt ett stärkt skydd för grupperna. Avtalen resulterade även i attlärare i årskurs 4–6 blev skyldiga att undervisa om de nationella minoriteterna och minoritetsspråkeninom de fyra ämnena svenska, religionskunskap, historia och samhällskunskap. Syftetmed denna studie är att undersöka i vilken mån svenska lärarstudenter förbereds för att hanterakraven om att ge eleverna kunskaper och insikter gällande de nationella minoriteterna i Sverigei grundskolan år 4–6. För att genomföra studien granskas kurs- och läroplaner på två olika nivåer.Den ena nivån motsvarar läro-och kursplaner för årskurs 4–6 och den andra nivån motsvararkursplaner för lärarutbildningar på olika högskolor och universitet runtom i Sverige. Nivåernakopplas sedan samman för att analysera och diskutera resultaten. Genom kritisk teorioch läroplansteori som teoretiska ramverk blir det möjligt att diskutera hur kunskap och sanningarskapas, vilka som blir inkluderade och för vilka den relativa kunskapen och sanningenär fördelaktig. Kvalitativ innehållsanalys används som metod för att systematiskt kategoriseradatainsamlingen, samt för att se både det som fanns manifest och latent i texterna. Utifrångranskningen av Lgr11 och tillhörande kommentarmaterial kan det anses svårt för en lärare iårskurs 4–6 att veta när, vad och hur området ska inkluderas i undervisningen. De granskadekursplanerna för lärarutbildningarna visar även att lärarstudenter överlag inte blir förbereddaför att undervisa om de nationella minoriteterna i samtliga av de fyra valda ämnena. En läraresom inte har ett eget intresse i området riskerar därför att undvika momentet som en del i sinundervisning i de fyra ämnena, trots dess explicita omnämnande i styrdokumenten. Såledesfrämjas inte de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)