Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. Vidare har studien även till syfte att bidra med djupare kunskap för praktiker inom marknadsföring om hur de kan konstruera reklamfilmer för att väcka känslor hos potentiella konsumenter. För att uppnå syftet utförde vi en narrativ analys där vi identifierade narrativa drag i reklamfilmerna. Resultatet av analysen visar att de narrativa dragen konflikt, karaktärer och teman kan agera drivande tekniker för att anspela på konsumenters känslor. Utifrån detta drog vi slutsatserna att karaktärerna kan agera tekniker för att framkalla igenkänning och empati hos tittarna medan konflikten anspelar på känslor genom att nyttja människors ovilja till obalans i berättelser. Teman fungerar som en narrativ teknik för att kommunicera värderingar och framkalla en positiv inställning gentemot företaget. Studien bidrar därmed med djupare kunskap om hur företag kan använda storytelling och öppnar således upp för möjligheten för framtida forskning att beakta företaget bakom reklamen för att få mer nyanserad kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)