SKF - En analys av drift och finans i ett globalt industriföretag

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Andreas Nilsson; Niklas Hultqvist; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: SKF har sedan 1907 tillverkat kullagerprodukter på ett mycketframgångsrikt sätt, inte minst internationellt, och medan konkurrensen de senasteårtiondena intensifierats har SKF lyckats bibehålla en stor avsättningsmarknad och godavkastning. Den övergripande frågan blir således; Vad är det som gör SKF till ettframgångsrikt företag?Syfte: Att empiriskt kartlägga och analysera företaget SKFs verksamhet undertidsperioden 1998 till 2004, för att på så sätt uppnå en djupare förståelse av hur ettframgångsrikt företag hanterar drift och finans. Dessutom undersöks hur två av SKFskonkurrenter NSK och Timkens finansiella situation har förändrats under sammatidsperiod.Avgränsningar: Vi har valt att begränsa studien till att omfatta enbart den senastesjuårsperioden för att uppnå en så dagsaktuell analys som möjligt av SKF. Avseendekonkurrenterna NSK och Timken har vi valt att enbart studera finansperspektivet. Vidarehar vi valt att enbart använda externt material i form av årsredovisningar för att beskrivaden finansiella situationen.Metod: Uppsatsen är en deskriptiv studie med ett hermeneutiskt vetenskapligtförhållningssätt, då avsikten är att först beskriva företaget och sedan tolka resultaten.Vidare har studien en kvalitativ huvudansats i form av trekantsmodellen samt enkvantitativ underordnad ansats i form av fyrkantsmodellen och nyckeltal. Enbartsekundärdata är använd i denna studie, vilken består av huvudsakligen material hämtatfrån årsredovisningar, böcker, vetenskapliga artiklar samt relevanta hemsidor.Företagsanalys och slutsats: SKF har kontinuerligt och snabbt lyckas anpassaorganisationen efter förändringarna i omvärlden, och har dessutom en tydligt utarbetadstrategi. Vidare verkar denna strategi vara tydligt kommunicerad inom SKF. Slutligen harföretaget även en stark finansiell ställning, samt ett brett internationellt nätverk.Rekommendation för fortsatta studier: Vi anser att man skulle kunna genomföra endjupare analys av driften genom att intervjua lämplig personal i företaget. Vidare anser viatt det även skulle kunna vara intressant att analysera till exempel en specifik divisioninom SKF, alternativt att bryta ner nyckeltal såsom vinstmarginal ochkapitalomsättningshastighet ytterligare för att hitta konceptet till SKFs framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)