Värdighetsbefrämjande vårdhandlingar : Sjuksköterskors perspektiv på vilka vårdhandlingar som främjar patientens värdighet i den palliativa vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Författare: Anna Lassén; Kerstin Lindgren; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Den palliativa vården riktar sig till människor som befinner sig i livets slutskede och syftar till att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov. Inom denna vårdkontext är värdighet ett centralt begrepp som anses bidra till en god omvårdnad. Värdighet är en rättighet för patienten och kan kränkas eller främjas beroende på sjuksköterskans handlingar och beteende.                                                                                              

Syfte: Syftet är att beskriva vilka vårdhandlingar som kan tillämpas för att främja patientens värdighet i den palliativa vården utifrån ett sjuksköterskeperspektiv.                                                                                                                                                    

Metod: Kvalitativ litteraturstudie som baserats på åtta vårdvetenskapliga artiklar. Innehållsanalys användes för att koda meningsbärande enheter och sammanställa dem i olika kategorier. Nordenfelts begreppsförklaring om identitetsvärdighet valdes som teoretisk utgångspunkt.

Resultat: I resultatet framkom vårdhandlingar som främjar värdighet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Kategorierna var; ”vårdhandlingar ur ett fysiskt perspektiv”, ”vårdhandlingar ur ett psykiskt perspektiv”, ”vårdhandlingar ur ett socialt perspektiv”, ”vårdhandlingar ur ett andligt/existentiellt perspektiv” samt ”vårdhandlingar ur ett vårdetiskt perspektiv”.                                       

 Diskussion: I diskussionen framfördes att sjuksköterskan kunde främja värdighet både genom specifika handlingar och genom sitt förhållningssätt. Resultatet sammankopplades med Nordenfelts teori om identitetsvärdighet där bland annat autonomi och integritet framkom som betydelsefulla begrepp. Värdighet diskuterades utifrån patientens existentiella/andliga behov. Författarna belyste att sjuksköterskans individuella livsåskådning kan påverka uppfattningen om hur värdighet kan främjas för patienten. Även en etisk dimension på värdighet poängterades i diskussionen.                                                                                                        

Nyckelord: Palliativ vård, värdighet, vårdhandlingar, sjuksköterskors erfarenheter, omvårdnad.                                                                                                                          

Keywords: Palliative care, dignity, care interventions, nurses experiences, nursing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)